obec image

เรียนผู้ใช้งานระบบ AMSS - SMART AREA


สพป.อุดรธานี เขต 3 ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่อยู่ในการเข้าใช้งานระบบ (URL) ได้เปลี่ยนใหม่เป็น https://amss.udonthani3.go.th

ขออภัยในความไม่สะดวก

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 042 219 348 (ศิวดล - กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อด. 3)